Whatsapp Destek

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ KURMA

NEDEN ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ?

MUTLU ÇALIŞAN YÜKSEK PERFEORMANS SERGİLER…

İnsan yaşamının önemli bir bölümü is yerinde geçmektedir. Bu nedenle, çalışanın işinde ki tatmin oranı yaşamını oldukça etkilemekte, işine duyduğu doyum ve bunun yasamı üzerindeki olumlu etkisi olarak, onun ruhsal-bedensel sağlığı üzerinde de olumlu etkisini göstermekte, sosyal ve özel yaşamında mutluluk ve kurumda verimliliği sağlamaktadır.

Memnuniyet kişiden kişiye göre değişen bir özellik gösterir. Bu da çalışanın kişilik özelliklerine, değerlerine ve bunların önem derecesine göre de değişmektedir. Örneğin bir çalışan için yükselme olanakları birinci planda doyum ve motivasyon sağlarken diğer bir çalışan için ücret birinci planda bu motivasyonu sağlayabilir.

İş tatminine etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda; ücret, güvenlik, terfi, liderlik, yönetim tarzı, çalışma koşulları, arkadaşlık ortamı, takdir edilme ve işin kendisi gibi faktörlerin iş tatmini üzerinde önemli etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. (Friday ve Friday, 2003: 429-430; Crossman ve Abou-Zaki, 2003: 369; Savery, 1996: 19; Lam, 1995: 74).

Çalışan memnuniyetinin belirlenmesi amacıyla uygulanan en objektif yöntem çalışan memnuniyet anketi değerlendirmesidir. Çalışan memnuniyeti, her alanda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda çalışanların işin yapısından, yönetimden, iş arkadaşları ile ilişkilerinden çalışma ortamından, iletişimden ve başarı değerleme ve takdir sisteminden memnuniyetlerinden oluşmaktadır. Kurum veya kuruluşlar kar amacı taşısın ya da taşımasın çalışanların iş memnuniyeti verimlilik, kalite, rekabet, etkin yönetim, yönetime katılım gibi bir çok boyuttan oldukça önemlidir.Bununla birlikte; anket sonuçlarının iyi irdelenmesi, çalışanlarla paylaşılması ve buna yönelik iyileştirme çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasıyla çalışanların iş yaşamlarındaki sorunlarına daha net çözümler oluşturulabilir. Çalışan memnuniyet anketinin düzenli olarak yapılması ve sonuçlarının zaman içindeki gelişmelerinin değerlendirilmesi kurum içi güven ortamının geliştirilmesine yardımcı olur.

KURUMA FAYDALARI

Kurum içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan gelişim alanlarını anlamak,

En uygun eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak,

Kurum bağlılığını ölçmek

Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek

Kurum içi iletişimi ölçmek

Çalışanların motive araçlarını görmek

Çalışan performansını arttırmak

Verimliliği arttırmak

Güçlü bir kurum imajı çizmek gibi birçok faydası vardır..

UYGULAMA

Kurumun ihtiyacına ve beklentisine yönelik olarak sektörde deneyimli uzmanlar, Kurum Koçu ve Psikolog tarafından kuruma özel Çalışan Memnuniyeti  Anketi oluşturulur.

Anket formunda, çalışan memnuniyetini ölçmeye ilişkin 45 soru önermesi katılımcılar tarafından 5 noktalı Likert tipi bir ölçek (Kesinlikle Katılıyorum:5, Katılıyorum: 4, Kararsızım: 3, Katılmıyorum:2, Kesinlikle Katılmıyorum:1) olacak şekilde hazırlanır.

Veriler toplanır

Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 16 istatistik paket programı kullanılarak, frekans analizleri inceleir, cross tablolardan faydalanılarak değerlendirilir.

Tüm verilerle genel memnuniyet oranı bulunur ve değerlendirilerek ayrıntılı olarak raporlanır.

  • Çalışanlar iş yerindeki fiziksel çalışma koşullarını nasıl algılamaktadırlar?
  • Çalışanlar iş yerindeki yönetim sistemlerini nasıl algılamaktadırlar?
  • Çalışanlar iş yerindeki kurum imajını nasıl algılamaktadırlar?
  • Çalışanlar iş yerindeki kişisel gelişim ve kariyer olanaklarını nasıl algılamaktadırlar?
  • Çalışanlar iş yerindeki performans yönetimi sistemini nasıl algılamaktadırlar?
  • Çalışanlar iş yerindeki kurum içi iletişim sistemlerini(Yönetim,çalışma arkadaşları) nasıl algılamaktadırlar?
  • Çalışanların motivasyon düzeyleri nedir?
  • Çalışanların iş tatmin düzeyleri nedir?
  • Çalışanlar iş yerindeki ücret/sosyal haklar/imkanlar sistemini nasıl algılamaktadırlar?
0